Komputerowe ABC

REGULAMIN PROJEKTU

Nr: RPLD-11.02.01-IZ.00-10-001/17

„Komputerowe ABC”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

 

Pobierz

 

Harmonogramy zajęć