TIK - od laika do użytkownika

REGULAMIN PROJEKTU

Nr: RPDS.10.03.00-02-0354/16

„TIK - od laika do użytkownika”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz

 

Harmonogramy zajęć